موافقت وزیر فرهنگ با تشکیل بنیادهای علمی و فرهنگی عطارو خیام نیشابوری