فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان به توسعه عمومی بسکتبال توجه وافر دارد