بازنگری مجدد وظایف و اختیارات روابط عمومی ضروری است