نخستین شهرک صنعتی غیردولتی قم در دولت یازدهم به بهره برداری رسید