۱۰ تا ۲۸ درصد افراد سوزش سر دل را تجربه می‌کنند/ احساس سیری ۲۰ دقیقه بعد از غذا/ فاصله غذا تا خواب ۳ سا