در خط «جدایی.. »؛ از ملبورن تا ناهید/جشنواره‌های غربی همچنان به دنبال ارائه تصویر نادرست از جامعه ایر