بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور ۵۱/ کرمانشاه