تغيير مديرعامل مخابرات بدون نظر دو عضو دولتی در هيات مديره