تکیه به غرب برای ایجاد امنیت در منطقه مخل استقلال کشورهاست