استقرار مشاور حقوقي در بنگاه ها باعث کاهش اختلافات ملکي مي شود