اميدواريم 16 وزير خارجه ديگر اتحاديه اروپا نيز به ايران سفر کنند