از اعزام کاروان سلامت به مناطق محروم تا برگزاری مانوهای امداد و نجات در کرمانشاه