فناوری تولید روبات‌های هوشمند دریایی در دست متخصصان بومی