یاوری: توان پرداخت مبلغ درخواستی مهدی کامرانی را نداشتیم/بسکتبال کار با بیل و کلنگ نیست