حضور نوازندگان اخراج شده و مستعفیِ ارکستر سمفونیک تهران در ارکستر البرز