ناطق نوری: رشته ورزشی بوکس در کشور مظلوم واقع شده است