میرکریمی، تبریزی، نیکی کریمی، منبتی و نقاش‌زاده داور بخش محله جشنواره شهر شدند