دشمن به دنبال تغییر فرهنگ و بی هویت کردن مسلمانان است