۱۰ تا ۲۸ درصد افراد سوزش سر دل را تجربه می‌کنند/احساس سیری ۲۰ دقیقه بعد از غذا/فاصله غذا تا خواب ۳ ساع