نخستین نشست هم‌اندشی عناصر فعال و صحیفه پژوهشان معاصر برگزار می‌شود