در آسایشگاه روانی سرای احسان؛ از نخبه دانشگاه شریف تا مردی که ادعا می‌کند طرح یارانه‌ها و مسکن مهر ر