سمینار تبعات زیست محیطی-اجتماعی سد گتوند برگزار می شود/گتوند موزه عبرت محیط زیست