مردم به خاطر 1 یا 2 درصد سود بیشتر کل سرمایه‌شان را به خطر نیاندازند