آمریکا مشتری خاویار ایرانی / تولید ۱.۵ تن خاویار پرورشی در کشور