تأکید وزیر خارجه مجارستان بر نقش ممتاز ایران در منطقه خاورمیانه