معینی: استقبال مربیان از سمینار دانش افزایی امیدوار کننده بود