فرماندار میانه: شبکه توزیع آب پاسخگوی مناطق توسعه یافته نیست