طرح ایران برای منطقه مبتنی بر روش مسالمت آمیز بدون دخالت خارجی است