دومین نمایشگاه تخصصی انرژی ایران در ترکمنستان برگزار می شود