در ماجرای لیگ برتر به مردم آذربایجان ظلم شد | هر احتمالی وجود دارد