اراده جدی در طرف مقابل باشد به توافق نهایی می‌رسیم