فرماندار: با ساخت و سازهای غیر اصولی در هشترود برخورد می شود