معرفی مساجد دوره تیموری استان به یونسکو/ قنات بلده فردوس سال ۲۰۱۶ ثبت جهانی می شود