لزوم توجه به موضوع انقلاب اسلامی در حوزه تولیدات فرهنگی