محرومیت 2 تا 6 جلسه ای برای خاطیان دربی | حنیف عمران زاده،عالیشاه و خیلی های دیگر