خواهرخواندگی تهران و تفلیس؛ آغازی بر گسترش روابط دو شهر