کشف 200 کیلوگرم حشیش توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر بوشهر