همایش همدلی، هم‌زبانی، رونق اقتصادی و اشتغال / عکس: مهدیه بزرگی