(تصاویر) لغو کنسرت در ماهشهر توسط دلواپسان این شهر