اولیویرا را بدون اینکه مصاحبه کند به خانه اش برگرداندند