ثبت احوال خراسان شمالی با كمبود منابع مالی مواجه است