برگزاری نشست امنیتی بین ایران و پاکستان برای مقابله با تروریسم