شلاق قانون بر تن «آدمخوار»/ کرج حیاط خلوت اراذل و اوباش نیست