مدیرکل میراث استان: برخی صنایع دستی فراموش شده یزد احیا می شوند