کسب رتبه اول کشوری در حوزه ازدواج و جهیزیه توسط موسسه خیریه چهارده معصوم (ع)