برنامه‌های مدیرعامل جدید فرودگاه امام(ره)/ شرکت شهر فرودگاهی ایجاد می‌شود