مایکروسافت دروازه اپلیکیشن هایپرلپس خود را به روی گوشی‌های بیشتری باز کرد