تدوین قانون رسیدن شاخص‌های توسعه کردستان به میانگین کشوری