کدام عزیز از دست رفته‌ با شلیک گلوله زنده شده است؟