برای رفع مشکلات خانواده ها نیازمند حرکتی جهادی در جامعه هستیم